ឃុំអង្គរជ័យ | ខេត្តកំពត


អង្គរជ័យ ជាឃុំជនបទ និងជាមជ្ឈមណ្ឌលរដ្ឋបាលនៃស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ វាមានលេខកូដប្រៃសណីយ៍ 070102 វាមានប្រជាជនប្រហែល 4,286 នាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ 2019 ។ វាជាឃុំមួយក្នុងចំណោមឃុំទាំង 11 ក្នុងស្រុកអង្គរជ័យ និងមានផ្ទៃដីប្រហែល 20 គីឡូម៉ែត្រ។