ធនាគារជាតិ | ខេត្តកំពត


033 932 830 nbc.gov.kh [email protected] ហ្វេសប៊ុក ផែនទី

ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC) គឺជាធនាគារកណ្តាលនៃប្រទេសកម្ពុជា។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 1992 និងមានទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់ខ្លួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ដែលមានសាខាទូទាំងប្រទេស រួមទាំងសាខាមួយនៅក្នុងខេត្តកំពតផងដែរ។ ទំនួលខុសត្រូវចម្បងរបស់ NBC រួមមានការរក្សាស្ថិរភាពតម្លៃ ការលើកកម្ពស់ប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុដែលមានស្ថិរភាព និងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រកបដោយនិរន្តរភាព តាមរយៈវិធានការគោលនយោបាយរូបិយវត្ថុ និងបទប្បញ្ញត្តិនៃវិស័យធនាគារ។

ធនាគារជាតិ