ឃុំដើមដូង ស្រុកអង្គរជ័យ | ខេត្តកំពត


ដើមដូង ជាឃុំជនបទមួយក្នុងស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ វាមានលេខកូដប្រៃសណីយ៍ 070406។ វាជាឃុំមួយក្នុងចំណោមឃុំទាំង 11 ក្នុងស្រុកអង្គរជ័យ និងមានផ្ទៃដីប្រហែល 20 គីឡូម៉ែត្រ។