ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ GAEA | ខេត្តកំពត


1800 20 86 87 gaea.com.kh [email protected] ហ្វេសប៊ុក ផែនទី

គម្រោងគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ GAEA នៅកំពត ប្រទេសកម្ពុជា មានគោលបំណងកាត់បន្ថយកាកសំណល់ប្លាស្ទិក តាមរយៈការលើកកម្ពស់ការប្រើប្រាស់ឥដ្ឋអេកូដែលធ្វើពីវត្ថុធាតុដើមដែលមិនអាចកែច្នៃឡើងវិញបាន ដូចជាដីឥដ្ឋ និងខ្សាច់។ ឥដ្ឋអេកូទាំងនេះអាចត្រូវបានប្រើសម្រាប់គោលបំណងសាងសង់ឬជំនួសឥដ្ឋប្រពៃណី។ គម្រោងនេះក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីសារៈសំខាន់នៃការកាត់បន្ថយកាកសំណល់ប្លាស្ទិក ការរៀបចំសិក្ខាសាលាដើម្បីបង្រៀនប្រជាជនពីរបៀបធ្វើឥដ្ឋអេកូ និងការផ្តល់ធនធានអប់រំស្តីពីការអនុវត្តការរស់នៅប្រកបដោយនិរន្តរភាព។

ការគ្រប់គ្រងកាកសំណល់ GAEA