វត្តអង្គកោងជើង ស្រុកបន្ទាយមាស | ខេត្តកំពត


វត្តអង្គកោងជើង ជាឃុំជនបទមួយក្នុងស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត។ វាមានប្រជាជនចំនួន 5,306 នាក់ (2019) ។ វាមាន 10 ភូមិ និង 1,149 គ្រួសារ។ វាគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដី 21.9 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ។