នាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្ម | ខេត្តកំពត


ផែនទី

មន្ទីរពាណិជ្ជកម្មខេត្តកំពត ប្រទេសកម្ពុជា គឺជាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលដែលទទួលខុសត្រូវលើការលើកកម្ពស់ និងគ្រប់គ្រងពាណិជ្ជកម្មក្នុងប្រទេស។ វាដំណើរការដើម្បីបង្កើតបរិយាកាសដែលជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយផ្តល់ការគាំទ្រដល់អាជីវកម្មក្នុងស្រុក ការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការអនុវត្តគោលនយោបាយដែលជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍។ នាយកដ្ឋានក៏មានតួនាទីទាក់ទាញការវិនិយោគពីបរទេស និងសម្រួលពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិផងដែរ។ លើសពីនេះទៀត វាអាចផ្តល់ជូននូវកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល និងផ្តល់ធនធានសម្រាប់សហគ្រិនដែលចង់ចាប់ផ្តើម ឬពង្រីកអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។

នាយកដ្ឋានពាណិជ្ជកម្ម