វត្តអង្គកោងត្បូង ស្រុកបន្ទាយមាស | ខេត្តកំពត


វត្តអង្គកោងត្បូង ជាឃុំជនបទមួយក្នុងស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត។ វាមានប្រជាជនចំនួន 5,393 នាក់ (2019) ។ វាមាន ១០ ភូមិ និង ១.១៥៧ គ្រួសារ។ វាគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដី 22.3 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ។