ឃុំត្រពាំងសាលាខែង ស្រុកបន្ទាយមាស | ខេត្តកំពត


ឃុំត្រពាំងសាលាខែង ជាតំបន់ជនបទមួយក្នុងស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត។ វាមាន 15 ភូមិ និងប្រជាជនប្រហែល 4,087 នាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ 2019 ។ វាមានទីតាំងប្រហែល 35 គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងកំពត។