ស្រុកបន្ទាយមាស | ខេត្តកំពត


ឃុំនានាក្នុងខេត្តកំពត

វាមាន 15 ឃុំ និង 88 ភូមិ។ ចំនួនប្រជាជនគឺ 81,542 ក្នុងឆ្នាំ 1998 ។

ឃុំ​បន្ទាយមាស​ខង​កើត ឃុំបន្ទាយមាស ឃ្លាំងលិច ឃុំព្រៃទន្ល ស្រុកបន្ទាយមាស ឃុំសំរោងក្រោម ស្រុកបន្ទាយមាស ឃុំសំរោងលើ ស្រុកបន្ទាយមាស ឃុំស្តេចគង់ជើងជើង ស្រុកបន្ទាយមាស ឃុំស្តេចគង់លិច ស្រុកបន្ទាយមាស ឃុំស្តេចគង់ត្បូង ស្រុកបន្ទាយមាស ឃុំត្នោតជុំ ស្រុកបន្ទាយមាស ឃុំត្រពាំងសាលាខែង ស្រុកបន្ទាយមាស ឃុំត្រពាំងសាលាជើងឆ្វេង ស្រុកបន្ទាយមាស ឃុំ​ទូក​មាស​កោង ស្រុក​បន្ទាយមាស ឃុំ​ទូកមាស​ឃ្លាំង​លិច ស្រុក​បន្ទាយមាស វត្តអង្គកោងជើង ស្រុកបន្ទាយមាស វត្តអង្គកោងត្បូង ស្រុកបន្ទាយមាស