ស្រុកឈូក | ខេត្តកំពត


ឃុំនានាក្នុងខេត្តកំពត

វាមាន 14 ឃុំ និង 74 ភូមិ។ ប្រជាជនមានចំនួន 102,298 នាក់ក្នុងឆ្នាំ 2019 ។

ឃុំបាញៀវ ស្រុកឈូក ឃុំបឹងនិមល ស្រុកឈូក ឃុំឈូក ស្រុកឈូក ឃុំដូនយ៉ៃ ស្រុកឈូក ឃុំក្រាំងស្បូវ ស្រុកឈូក ឃុំក្រាំងស្នាយ ស្រុកឈូក