ការ​ប្រមូល​សំរាម | ខេត្តកំពត


ការ​ប្រមូល​សំរាម​នៅ​ខេត្ត​កំពត ជា​បញ្ហា​សំខាន់​ដែល​ប៉ះពាល់​ដល់​សុខភាព និង​សុខុមាលភាព​សហគមន៍​មូលដ្ឋាន។ ទីក្រុង​បាន​អនុវត្ត​ប្រព័ន្ធ​គ្រប់​គ្រង​កាក​សំណល់​ដើម្បី​ប្រមូល​និង​ចោល​កាកសំណល់​រឹង​ដែល​បង្កើត​ដោយ​សហគមន៍។ ប្រព័ន្ធនេះពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលកាកសំណល់ពីគ្រួសារ អាជីវកម្ម និងកន្លែងសាធារណៈដូចជាទីផ្សារ និងសាលារៀន។ កាកសំណល់ដែលប្រមូលបាននោះ ត្រូវដឹកជញ្ជូនទៅកាន់កន្លែងចាក់សំរាម ដែលមានទីតាំងនៅខាងក្រៅទីក្រុង ដើម្បីបោះចោល។

ការ​ប្រមូល​សំរាម

រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានទទួលខុសត្រូវលើការគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធប្រមូលសំរាមក្នុងខេត្តកំពត។ រដ្ឋាភិបាលបានអនុវត្តផែនការកែលម្អប្រព័ន្ធ និងធានាឱ្យមានប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធភាព។ ផែនការនេះរួមបញ្ចូលទាំងការផ្តល់ធុងសំរាមសម្រាប់គ្រួសារ និងអាជីវកម្ម ការបង្កើតកាលវិភាគប្រមូលសំរាម និងការអនុវត្តកម្មវិធីកែច្នៃឡើងវិញ។

ប្រព័ន្ធ​ប្រមូល​សំរាម​នៅ​ខេត្ត​កំពត​ចែក​ចេញ​ជា​ពីរ​ផ្នែក គឺ​ការ​ប្រមូល​បឋម និង​ការ​ប្រមូល​បន្ទាប់បន្សំ។ ការប្រមូលបឋមពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រមូលសំរាមពីគ្រួសារ និងអាជីវកម្ម ចំណែកការប្រមូលបន្ទាប់បន្សំពាក់ព័ន្ធនឹងការដឹកជញ្ជូនកាកសំណល់ទៅកន្លែងចាក់សំរាម។

ការប្រមូលសំរាមបឋមត្រូវបានអនុវត្តដោយអ្នកប្រមូលសំរាមដែលជួលដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំបន់ ឬក្រុមហ៊ុនឯកជន។ អ្នកប្រមូលទាំងនេះទទួលខុសត្រូវក្នុងការប្រមូលសំរាមពីគ្រួសារ និងអាជីវកម្ម ហើយដឹកជញ្ជូនវាទៅធុងសម្រាមដែលនៅជិតបំផុត។ បន្ទាប់មក ធុងសំរាម​ត្រូវ​បាន​បោះចោល​ជា​ប្រចាំ ហើយ​សំរាម​ត្រូវ​បាន​ដឹក​ទៅ​កន្លែង​ចាក់សំរាម​ដើម្បី​បោះចោល។

ការប្រមូលបន្ទាប់បន្សំត្រូវបានអនុវត្តដោយរថយន្តដឹកសំរាមដែលដឹកជញ្ជូនកាកសំណល់ពីធុងសំរាមទៅកាន់កន្លែងចាក់សំរាម។ ឡាន​ដឹក​សំរាម​ត្រូវ​បាន​បំពាក់​ដោយ​ឧបករណ៍​ពិសេស​ដែល​អាច​ឱ្យ​ពួក​គេ​បង្រួម​កាក​សំណល់​និង​ដឹក​ជញ្ជូន​បាន​យ៉ាង​មាន​ប្រសិទ្ធភាព។

ក្រៅពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាល ក៏មានក្រុមហ៊ុនឯកជនដែលផ្តល់សេវាកម្មប្រមូលសំរាមដល់អាជីវកម្ម និងគ្រួសារផងដែរ។ ក្រុមហ៊ុនទាំងនេះដំណើរការលើមូលដ្ឋានថ្លៃសេវា និងផ្តល់សេវាកម្មជាច្រើនដូចជាការប្រមូលសំរាមទៀងទាត់ ការកែច្នៃឡើងវិញ និងការចោលកាកសំណល់។

បញ្ហាប្រឈមមួយក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមនៃប្រព័ន្ធប្រមូលសំរាមក្នុងខេត្តកំពត គឺកង្វះការយល់ដឹងជាសាធារណៈអំពីសារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងសំណល់ត្រឹមត្រូវ។ មនុស្សជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងមិនបានដឹងពីផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដែលការចោលកាកសំណល់មិនត្រឹមត្រូវអាចប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាន និងសុខភាពសាធារណៈនោះទេ។ រដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយបើកយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយការយល់ដឹងជាសាធារណៈ និងអប់រំសហគមន៍អំពីសារៈសំខាន់នៃការគ្រប់គ្រងសំណល់ត្រឹមត្រូវ។

បញ្ហា​ប្រឈម​មួយ​ទៀត​ចំពោះ​ប្រព័ន្ធ​ប្រមូល​សំរាម​នៅ​ខេត្ត​កំពត គឺ​ធនធាន និង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​មាន​កម្រិត។ ទីក្រុងមានធនធាន និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធមានកម្រិត ដើម្បីគ្រប់គ្រងបរិមាណសំណល់ដែលកើនឡើងដោយសហគមន៍។ រដ្ឋាភិបាលកំពុងធ្វើការដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយការវិនិយោគលើឧបករណ៍ និងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មី ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធប្រមូលសំរាម។

សរុបមក ប្រព័ន្ធប្រមូលសំរាមក្នុងខេត្តកំពតមានភាពប្រសើរឡើង ប៉ុន្តែនៅតែមានបញ្ហាប្រឈមដែលត្រូវជម្នះ។ ដោយមានការខិតខំប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាល ក្រុមហ៊ុនឯកជន និងសហគមន៍ សង្ឃឹមថាប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងសំរាមរបស់ទីក្រុងនឹងបន្តកែលម្អ និងធានាបាននូវបរិស្ថានដែលមានសុខភាពល្អ និងនិរន្តរភាពសម្រាប់សហគមន៍។