ឃុំត្នោតជុំ ស្រុកបន្ទាយមាស | ខេត្តកំពត


ឃុំត្នោតចុងស្អាង ជាតំបន់ជនបទមួយក្នុងស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត។ វាមាន 15 ភូមិ និងប្រជាជនប្រហែល 6,465 នាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ 2019 ។ វាមានទីតាំងប្រហែល 40 គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងកំពត។