នាយកដ្ឋានរៀបចំដែនដី | ខេត្តកំពត


ផែនទី

នាយកដ្ឋានរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម សំណង់ និងសុរិយោដី ទទួលខុសត្រូវក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានដីធ្លីប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការធ្វើផែនការតំបន់ទីក្រុង ការសាងសង់ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងការរក្សាកំណត់ត្រាសុរិយោដី។ នាយកដ្ឋានធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលផ្សេងទៀត ដើម្បីធានាការប្រើប្រាស់ធនធានដីធ្លីប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងជំរុញការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច ទន្ទឹមនឹងការការពារបរិស្ថាន។

នាយកដ្ឋានរៀបចំដែនដី