ឃុំ​ទូកមាស​ឃ្លាំង​លិច ស្រុក​បន្ទាយមាស | ខេត្តកំពត


តាកមាស ឃ្លាំងលិច ជាឃុំជនបទមួយក្នុងស្រុកបន្ទាយមាស ខេត្តកំពត។ វាមានប្រជាជន 10,056 នាក់ (2019) ។ វាមាន 14 ភូមិ និង 1,917 គ្រួសារ។ វាគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដី 41.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ។