ឃុំឈូក ស្រុកឈូក | ខេត្តកំពត


ឈូក ជាឃុំជនបទមួយក្នុងស្រុកឈូក ខេត្តកំពត។ វាមានប្រជាជនចំនួន 7,123 នាក់ (2019) ។ វាមាន 4 ភូមិ និង 1,368 គ្រួសារ។ វាគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដី 20.6 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ។