ឃុំដានគោម ស្រុកអង្គរជ័យ | ខេត្តកំពត


ដានគោក ជាឃុំជនបទមួយក្នុងស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ វា​ជា​ឃុំ​មួយ​ក្នុង​ចំណោម​ឃុំ​ទាំង ១១ ក្នុង​ស្រុក​អង្គរជ័យ និង​មាន​ផ្ទៃដី​ប្រមាណ ២០ គីឡូម៉ែត្រ។