ឃុំដំបូកខ្ពស់ ស្រុកអង្គរជ័យ | ខេត្តកំពត


ឃុំដំបូកខ្ពស់ ជាឃុំជនបទមួយក្នុងស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ វាមានប្រជាជនប្រហែល 13,133 នាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ 2019 ។ វាជាឃុំមួយក្នុងចំណោមឃុំទាំង 11 ក្នុងស្រុកអង្គរជ័យ និងគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដីប្រហែល 20 គីឡូម៉ែត្រ។