ឃុំដូនយ៉ៃ ស្រុកឈូក | ខេត្តកំពត


ដូនយាយ ជាឃុំជនបទ ក្នុងស្រុកឈូក ខេត្តកំពត។ វាមានប្រជាជនចំនួន 5,773 នាក់ (2019) ។ វាមាន ៤ភូមិ និង ១.០៩៨ គ្រួសារ។ វាគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដី 20.3 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ។