ក្រុងកំពត


ឃុំនានាក្នុងខេត្តកំពត

ខេត្តកំពតមានទីតាំងនៅក្នុងក្រុង។

វាមាន 5 ត្រីមាស និង 15 ភូមិ។ ប្រជាជនមានចំនួន 42,053 នាក់ក្នុងឆ្នាំ 2022 ។

ឃុំអណ្តូងខ្មែរ ឃុំកំពង់បាយ ឃុំកំពង់កណ្តាល ឃុំក្រាំងអំពិល ឃុំត្រើយកោះ