មន្ទីររ៉ែ និងថាមពល | ខេត្តកំពត


033 210 550 ផែនទី

មន្ទីររ៉ែ និងថាមពល ជាទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកគ្រប់គ្រងធនធានរ៉ែ ថាមពល ការផលិត ការចែកចាយ និងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិរក្សនៅក្នុងខេត្តកំពត ប្រទេសកម្ពុជា។ នាយកដ្ឋាននេះធ្វើការដើម្បីធានាឱ្យមានការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពនៃធនធានទាំងនេះ ទន្ទឹមនឹងការលើកកម្ពស់កំណើនសេដ្ឋកិច្ច និងសុខុមាលភាពសង្គមនៅក្នុងតំបន់ផងដែរ។

មន្ទីររ៉ែ និងថាមពល