ឃុំកំពង់បាយ | ខេត្តកំពត


ឃុំកំពង់បាយ គឺជាសង្កាត់មួយក្នុងចំណោមសង្កាត់ទាំងប្រាំរបស់ក្រុងកំពត។