ឃុំអង្គភ្នំតូច ស្រុកអង្គរជ័យ។ | ខេត្តកំពត


អង្គភ្នំទូច ជាឃុំជនបទមួយក្នុងស្រុកអង្គរជ័យ ខេត្តកំពត ក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ វាមានលេខកូដប្រៃសណីយ៍ 070401 វាមានប្រជាជនប្រហែល 3,922 នាក់គិតត្រឹមឆ្នាំ 2019 ។ វាជាឃុំមួយក្នុងចំណោមឃុំទាំង 11 ក្នុងស្រុកអង្គរជ័យ និងមានផ្ទៃដីប្រហែល 20 គីឡូម៉ែត្រ។