ឃុំនារី ស្រុកឈូក | ខេត្តកំពត


នារីជាឃុំជនបទមួយក្នុងស្រុកឈូក ខេត្តកំពត។ វាមានប្រជាជនចំនួន 5,256 នាក់ (2019) ។ វាមាន 4 ភូមិ និង 1,098 គ្រួសារ។ វាគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដី 20.3 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ។