ឃុំត្រើយកោះ | ខេត្តកំពត


ឃុំត្រើយកោះ ជាសង្កាត់មួយក្នុងចំណោមសង្កាត់ទាំងប្រាំ នៃក្រុងកំពត។