ស្រុកដងទង់ | ខេត្តកំពត


ឃុំនានាក្នុងខេត្តកំពត

វាមាន 10 ឃុំ និង 54 ភូមិ។ ចំនួនប្រជាជនគឺ 50,167 ក្នុងឆ្នាំ 1998 ។