នាយកដ្ឋានសុខាភិបាល | ខេត្តកំពត


ផែនទី

មន្ទីរ​សុខាភិបាល​ខេត្ត​កំពត ទទួល​បន្ទុក​លើក​កម្ពស់ និង​ការពារ​សុខភាព​ប្រជាពលរដ្ឋ។ វាធ្វើការដើម្បីការពារការរីករាលដាលនៃជំងឺ តាមដាន និងឆ្លើយតបទៅនឹងភាពអាសន្នផ្នែកសុខភាពសាធារណៈ ផ្តល់ការចាក់ថ្នាំបង្ការ លើកកម្ពស់អាកប្បកិរិយាដែលមានសុខភាពល្អ និងអប់រំមនុស្សអំពីតម្រូវការសុខភាពរបស់ពួកគេ។ មន្ទីរក៏បានត្រួតពិនិត្យលើការផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្រ្តក្នុងខេត្តកំពត តាមរយៈបណ្តាញគ្លីនិក និងមន្ទីរពេទ្យរបស់ខ្លួន។

នាយកដ្ឋានសុខាភិបាល