ឃុំបឹងនិមល ស្រុកឈូក | ខេត្តកំពត


បឹងនិមល ជាឃុំជនបទមួយក្នុងស្រុកឈូក ខេត្តកំពត។ វាមានប្រជាជនចំនួន 5,984 នាក់ (2019) ។ វាមាន 4 ភូមិ និង 1,219 គ្រួសារ។ វាគ្របដណ្តប់លើផ្ទៃដី 20.9 គីឡូម៉ែត្រការ៉េ។