Xã Praphnum ở huyện Angkor Chey | Kampot Campuchia


Praphnum là một xã nông thôn thuộc huyện Angkor Chey, tỉnh Kampot, Campuchia. Đây là một trong 11 xã của huyện Angkor Chey.