Cục Quản lý đất đai - Kampot Campuchia


bản đồ

Cục Quản lý đất đai, Quy hoạch đô thị, Xây dựng và Địa chính có trách nhiệm quản lý tài nguyên đất đai một cách bền vững. Điều này bao gồm quy hoạch các khu đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng và duy trì hồ sơ địa chính. Bộ hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chính phủ khác để đảm bảo sử dụng hiệu quả tài nguyên đất đai và thúc đẩy phát triển kinh tế đồng thời bảo vệ môi trường.

Cục Quản lý đất đai