Xã Phnum Kong ở huyện Angkor Chey | Kampot Campuchia


Phnum Kong là một xã nông thôn thuộc huyện Angkor Chey, tỉnh Kampot, Campuchia. Đây là một trong 11 xã của huyện Angkor Chey.