Xã Mroum ở huyện Angkor Chey | Kampot Campuchia


Mroum là một xã nông thôn thuộc huyện Angkor Chey, tỉnh Kampot, Campuchia. Nó có 6 ngôi làng: Preah Aongkar, Mroum, Trapeang Phnael, Chheu Teal, Kok và Phnum Chhmar.