Sở Thương mại | Kampot Campuchia


bản đồ

Bộ Thương mại Kampot, Campuchia là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm thúc đẩy và điều tiết thương mại trong nước. Nó hoạt động nhằm tạo ra một môi trường khuyến khích tăng trưởng kinh tế bằng cách hỗ trợ các doanh nghiệp địa phương, phát triển cơ sở hạ tầng và thực hiện các chính sách thúc đẩy phát triển. Bộ cũng đóng vai trò thu hút đầu tư nước ngoài và tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế. Ngoài ra, nó có thể cung cấp các chương trình đào tạo và cung cấp nguồn lực cho các doanh nhân muốn bắt đầu hoặc phát triển doanh nghiệp của mình.

Sở Thương mại