Sở Mỏ và Năng lượng | Kampot Campuchia


033 210 550 bản đồ

Cục Mỏ và Năng lượng là cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm quản lý các nguồn tài nguyên khoáng sản, sản xuất, phân phối và bảo tồn năng lượng ở tỉnh Kampot, Campuchia. Bộ hoạt động nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của các nguồn tài nguyên này đồng thời thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phúc lợi xã hội trong khu vực.

Sở Mỏ và Năng lượng