Xã Dambouk Khpos ở huyện Angkor Chey | Kampot Campuchia


Dambouk Khpos là một xã nông thôn thuộc huyện Angkor Chey, tỉnh Kampot, Campuchia. Nơi đây có dân số khoảng 13.133 người tính đến năm 2019. Đây là một trong 11 xã của huyện Angkor Chey và có diện tích khoảng 20 km.