Quận Chhouk | Kampot Campuchia


Các xã ở tỉnh Kampot

Nó có 14 xã và 74 làng. Dân số là 102.298 vào năm 2019.