Xã Baniev ở huyện Chhouk | Kampot Campuchia


Baniev là một xã nông thôn thuộc huyện Chhouk, tỉnh Kampot. Nó có dân số 5.208 người (2019). Nó có 5 làng và 1.067 hộ gia đình. Nó có diện tích 21,6 km2.