Xã Krang Sbov, huyện Chhouk | Kampot Campuchia


Krang Sbov là một xã nông thôn thuộc huyện Chhouk, tỉnh Kampot. Nó có dân số 5.059 người (2019). Nó có 4 làng và 1.019 hộ gia đình. Nó có diện tích 20,9 km2.