Xã Doun Yay, huyện Chhouk | Kampot Campuchia


Doun Yay là một xã nông thôn thuộc huyện Chhouk, tỉnh Kampot. Nó có dân số 5.773 người (2019). Nó có 4 làng và 1.098 hộ gia đình. Nó có diện tích 20,3 km2.