Xã Krang Snay, huyện Chhouk | Kampot Campuchia


Krang Snay là một xã nông thôn thuộc huyện Chhouk, tỉnh Kampot. Nó có 6 làng: Damnak Toap Khang Cheung, Damnak Toap Khang Tboung, Krang Roluos, Lve, Ta Noan và Touch.