Đô thị Kampot


Các xã ở tỉnh Kampot

Tỉnh lỵ Kampot nằm trong đô thị này.

Nó có 5 khu phố và 15 làng. Dân số là 42.053 vào năm 2022.

Xã Khmer Andoung Xã Vịnh Kampong Xã Kampong Kandal Xã Krang Ampil Xã Traeuy Kaoh