Xã Krang Ampil | Kampot Campuchia


Xã Krang Ampil là một trong năm phần tư của đô thị Kampot.