គ្លីនិកធ្មេញវឌ្ឍនៈ | ខេត្តកំពត


017 70 13 10 [email protected] ហ្វេសប៊ុក ផែនទី

គ្លីនិកធ្មេញវឌ្ឍនៈ មានទីតាំងនៅខេត្តកំពត ប្រទេសកម្ពុជា។ គ្លីនីកផ្តល់ជូននូវសេវាទន្តសាស្ត្រជាច្រើន រួមមានការពិនិត្យទូទៅ និងការសម្អាត ការបំពេញ មកុដ ស្ពាន ប្រឡាយឬស ការដកធ្មេញ ការធ្វើធ្មេញ និងនីតិវិធីកែសម្ផស្ស ដូចជា veneers និងការធ្វើឱ្យធ្មេញស។
គ្លីនិកនេះត្រូវបានបំពាក់ដោយឧបករណ៍ទន្តសាស្ត្រទំនើប និងប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសទំនើប ដើម្បីធានាបាននូវកម្រិតខ្ពស់បំផុតនៃការថែទាំអ្នកជំងឺ។ ក្រុមទន្តបណ្ឌិតដែលមានបទពិសោធន៍នៅគ្លីនិកធ្មេញវឌ្ឍនៈបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការផ្តល់នូវសេវាកម្មពិសេស និងធានាបាននូវភាពសុខស្រួលរបស់អ្នកជំងឺអំឡុងពេលមកពិនិត្យ។

គ្លីនិកធ្មេញវឌ្ឍនៈ