ពេទ្យសត្វកោះពេជ្រ | ខេត្តកំពត


012 330 162 012 757 340 097 7330 162 097 7330 163 ផែនទី

ផ្លូវកំពង់បាយ 713 #183

ពេទ្យសត្វកោះពេជ្រ ខេត្តកំពត ផ្តល់សេវាកម្មដូចជា ពិនិត្យសុខភាពជាប្រចាំ ចាក់វ៉ាក់សាំង ការវះកាត់ ថែទាំធ្មេញ និងព្យាបាលជម្ងឺ ឬរបួស។

ពេទ្យសត្វកោះពេជ្រ