គ្លីនិកបូកគោ និងសម្ភព - ខេត្តកំពត


017 620 531 [email protected] ហ្វេសប៊ុក ផែនទី

គ្លីនិកបូកគោ និងសម្ភពនៅកំពត ប្រទេសកម្ពុជា គឺជាអង្គការមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញ ដែលផ្តល់សេវាវេជ្ជសាស្រ្តដល់សហគមន៍ក្រីក្រ។ ពួកគេផ្តល់សេវាថែទាំសុខភាពដោយឥតគិតថ្លៃ រួមទាំងការថែទាំមុនពេលសម្រាល ការសម្រាលកូន ការថែទាំក្រោយសម្រាល ការចាក់វ៉ាក់សាំង និងការព្យាបាលសម្រាប់ជំងឺទូទៅដូចជាជំងឺគ្រុនចាញ់ និងគ្រុនឈាម។ គ្លីនិចក៏មានអង្គភាពចល័តដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិដាច់ស្រយាល ដើម្បីផ្តល់ជំនួយផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តដល់អ្នកដែលមិនអាចចូលទៅដល់មណ្ឌលក្នុងខេត្តកំពត។

គ្លីនិកបូកគោ និងសម្ភព