គ្លីនិកធ្មេញ ទៀង យ៉េង | ខេត្តកំពត


012 90 16 09 ផែនទី

គ្លីនិកធ្មេញ ទៀង យ៉េង គ្លីនិកផ្តល់សេវាទន្តសាស្ត្រជាច្រើន រួមមានការពិនិត្យទូទៅ និងការសម្អាត ការបំពេញ ការដកធ្មេញ ប្រឡាយឫស មកុដ ស្ពាន និងធ្មេញ។ ពួកគេប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើប និងបច្ចេកទេសសម្លាប់មេរោគ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព និងការលួងលោមអ្នកជំងឺ។ គ្លីនិកនេះមានបុគ្គលិកដោយទន្តបណ្ឌិតដែលមានបទពិសោធន៍ និងចំណេះដឹង ដែលប្តេជ្ញាផ្តល់ការថែទាំប្រកបដោយគុណភាពខ្ពស់។ អ្នកជំងឺអាចទទួលបានបទពិសោធន៍ប្រកបដោយភាពរួសរាយរាក់ទាក់ និងវិជ្ជាជីវៈនៅគ្លីនិកទន្តសាស្ត្រទៀង យ៉េង។

គ្លីនិកធ្មេញ ទៀង យ៉េង