គ្លីនិកខេមរា | ខេត្តកំពត


012 996 994 012 868 764 kampotkhemraclinic.com [email protected] ហ្វេសប៊ុក ផែនទី

ខេមរា គ្លីនីក ជាមន្ទីរពេទ្យមួយស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពត។ វាត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងឆ្នាំ 2010 ហើយផ្តល់នូវសេវាកម្មដែលមានគុណភាពល្អ និងពិតប្រាកដ។ សេវាសុខភាពរបស់ពួកគេរួមមានការប្រឹក្សាផ្នែករោគស្ត្រី/សម្ភព វេជ្ជសាស្ត្រទូទៅ ការវះកាត់ ពេទ្យកុមារ មន្ទីរពិសោធន៍ទំនើប វិទ្យុសកម្ម CR, Echosonography 3-4D color, Electrocardiograme(ECG) C.T Scan, ការចាក់ថ្នាំបង្ការ និងវេជ្ជសាស្ត្រ។

គ្លីនិកខេមរា