ឱសថស្ថាន ហុង ហួត - ខេត្តកំពត


012 563 664 016 885 813 ហ្វេសប៊ុក ផែនទី

ឱសថស្ថាននេះមានទីតាំងនៅជិតរង្វង់មូលទុរេន និងផ្សាររាត្រីក្នុងខេត្តកំពត។ វាបើកជារៀងរាល់ថ្ងៃ និងផ្តល់ជូននូវថ្នាំជាច្រើនប្រភេទសម្រាប់ទិញ។

ឱសថស្ថាន ហុង ហួត