មើលការម៉ាស្សាដៃ - ខេត្តកំពត


ផែនទី

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការម៉ាស្សាដៃនៅខេត្តកំពត ប្រទេសកម្ពុជា! អ្នកម៉ាស្សារបស់យើងពិការភ្នែក ឬពិការភ្នែក ហើយពួកគេប្រើបច្ចេកទេសប៉ះតែមួយគត់ដែលនឹងធ្វើឱ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ធូរស្រាល និងមានភាពស្រស់ថ្លាឡើងវិញ។ យើងខ្ញុំផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មជាច្រើន រួមទាំងការម៉ាស្សាបែបបុរាណខ្មែរ ការឆ្លុះសម្រួល និងព្យាបាលក្លិនក្រអូប។ មកទទួលយកបទពិសោធន៍នៃថាមពលព្យាបាលដោយការប៉ះ Seeing Hands Massage!

មើលការម៉ាស្សាដៃ