ឱសថស្ថាន ដាវី - ខេត្តកំពត


017 839 7832 093 798 534 ផែនទី

ឱសថស្ថាន ដាវី ជាឱសថស្ថានដ៏ល្បីមួយមានទីតាំងនៅក្នុងខេត្តកំពត។ មានទីតាំងនៅមាត់ទន្លេ ផ្លូវ 714 #34។ លេខទូរស័ព្ទ 093 798 534 និង 017 839 7832 បើកម៉ោង 8:00 ព្រឹក ដល់ 8:00 យប់។

ឱសថស្ថាន ដាវី