គ្លីនិកធ្មេញយូនីធី | ខេត្តកំពត


017 594 959 ហ្វេសប៊ុក ផែនទី

គ្លីនិកធ្មេញ យូនីធី ជាគ្លីនិកធ្មេញមួយមានទីតាំងនៅខេត្តកំពត ប្រទេសកម្ពុជា។ គ្លីនិកផ្តល់សេវាទន្តសាស្ត្រជាច្រើនប្រភេទ រួមមានការពិនិត្យ សម្អាត ចាក់បំពេញ មកុដ និងស្ពាន ប្រឡាយឫស ការដកយកចេញ និងការវះកាត់មាត់។ ពួកគេប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើប និងបច្ចេកទេសនៃការក្រៀវ ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាព និងការលួងលោមអ្នកជំងឺក្នុងអំឡុងពេលនីតិវិធី។
គ្លីនិកនេះប្តេជ្ញាផ្តល់ការថែទាំមាត់ធ្មេញក្នុងតម្លៃសមរម្យដល់សហគមន៍មូលដ្ឋានក្នុងខេត្តកំពត។ ក្រុមទន្តបណ្ឌិត និងបុគ្គលិកដែលមានបទពិសោធន៍របស់ពួកគេ ប្តេជ្ញាជួយអ្នកជំងឺរក្សាសុខភាពមាត់ធ្មេញឱ្យបានល្អ តាមរយៈការថែទាំបង្ការ និងការអប់រំ។ គ្លីនិចក៏ផ្តល់ជូននូវផែនការទូទាត់សម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការជំនួយផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផងដែរ។
សរុបមក គ្លីនិកធ្មេញយូនីធី គឺជាជម្រើសដ៏គួរឱ្យទុកចិត្ត និងអាចទុកចិត្តបានសម្រាប់ការថែទាំធ្មេញក្នុងខេត្តកំពត ប្រទេសកម្ពុជា។

គ្លីនិកធ្មេញយូនីធី